Litery domyślne Duże litery Gigantyczne litery

SLIDE

Przestrzeganie praw jest o wiele ważniejsze od ich ustanawiania.

Thomas Jefferson

Do każdej czynności notarialnej dokonywanej w Kancelarii Notarialnej niezbędne są podstawowe dane i dokumenty dotyczące stron (osoby fizyczne lub osoby prawne, np. spółki) stających do czynności.

W przypadku osób fizycznych niezbędne są następujące dane:
 • imiona, nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu (karta pobytu w przypadku obcokrajowców);
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny;
 • stan cywilny lub wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową. W przypadku działania przez pełnomocnika niezbędny jest wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa.
Osoby prawne (np. Spółki) proszone są o dostarczenie następujących niezbędnych dokumentów:
 • aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • dokumenty nadania numerów NIP i Regon w przypadku gdy nie wynikają one z  odpisu z KRS;
 • adres korespondencyjny;
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną;
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, bądź ustawa lub akt założycielski lub statut osoby prawnej, z którego wynika, że uchwała taka nie jest wymagana.

Każdorazowo odpowiednie dokumenty należy okazać Notariuszowi lub Asesorowi Notarialnemu, bądź pracownikowi Kancelarii Notarialnej w celu przygotowania dokumentów do mającej odbyć się czynności notarialnej. Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale, bądź jako dokumenty poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

Poniżej przedstawione są dodatkowe dokumenty potrzebne do przeprowadzenia poszczególnych czynności notarialnych. Wykaz dokumentów ma charakter przykładowy. Informacje dotyczące przebiegu danej czynności notarialnej, wszystkich wymaganych w danym przypadku dokumentów, wyliczenia opłat związanych z tą czynnością, każdy może uzyskać podczas kontaktu z Notariuszem poprzedzającym daną czynność notarialną. Podczas kontaktu również ustalany jest termin odbycia się czynności notarialnej dogodny dla każdej ze stron.
Dokumenty niezbędne do czynności notarialnej mogą być przesłane faksem lub mailem, jednak w dniu umówionej czynności muszą być przedstawione lub okazane w oryginale:

PEŁNOMOCNICTWO

 • dane osobowe pełnomocnika (jw.),
 • dowód osobisty lub paszport oraz numer NIP osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • informacja do jakich czynności pełnomocnictwo ma zostać udzielone (np. do reprezentowania przed urzędami, sądami; do nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości wraz z danymi nieruchomości).


UMOWA SPÓŁKI

 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • firma spółki (nazwa),
 • wysokość kapitału zakładowego, ilość i wysokość udziałów
 • przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • informacja o organach spółki,
 • fakultatywnie proponowany projekt umowy.


UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (intercyza)

 • dowody osobiste lub paszporty oraz NIP osób biorących udział w czynności,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • w przypadku, gdy wcześniej zawierane już były umowy majątkowe małżeńskie należy dostarczyć wypisy aktów notarialnych tych umów.


TESTAMENT

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dane osobowe osób powołanych do spadku (jw.).

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • akt zgonu spadkodawcy – odpis skrócony,
 • dokument zawierający numer PESEL spadkodawcy (zmarłego),
 • sporządzone przez spadkodawcę testamenty lub testament,
 • akty stanu cywilnego w formie odpisu skróconego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu), osób powołanych do dziedziczenia z ustawy,
 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu) osób fizycznych biorących udział w czynności,
Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia wymagana jest osobista obecność wszystkich osób, które wchodzą lub mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.


UMOWA ZBYCIA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • w przypadku reprezentowania przez prokurenta – jego dane z dowodu osobistego lub paszportu, wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa dla prokurenta od uprawnionych do reprezentacji członków Zarządu, odnośnie udzielenia umocowania do zbycia lub obciążenia lokalu,
 • dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności),
 • odpis z księgi wieczystej,
 • w przypadku gdy lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • w przypadku zmiany adresu lub funkcji lokalu – wypis z kartoteki lokali,
 • w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenia lub zaświadczenia banku o warunkach udzielonego kredytu, określające wysokość zabezpieczenia hipotecznego,
 • zaświadczenie Urzędu Gminy o braku osób zameldowanych w lokalu,
 • zaświadczenie zarządcy budynku o braku zaległości w opłatach za fundusz remontowy i w płatności zaliczek na poczet zarządu nieruchomością wspólną.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową lokalu (najczęściej odpowiada ona umówionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i sposób rozliczenia ceny (czy jednorazowo gotówką, przy sporządzaniu aktu, czy też w ratach, wysokość i terminy płatności rat lub części ceny,
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy.

UMOWY ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • w przypadku reprezentowania przez prokurenta – jego dane z dowodu osobistego lub paszportu, wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa dla prokurenta od uprawnionych do reprezentacji członków Zarządu, odnośnie udzielenia umocowania do zbycia lub obciążenia lokalu,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • w przypadku gdy nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków, a w przypadku gdy przy zawieraniu umowy konieczne będzie założenie nowej księgi wieczystej dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej z klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że dokumenty te przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
 • w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz zaświadczenie lub oświadczenie Banku o warunkach udzielonego kredytu, określające wysokość zabezpieczenia hipotecznego,
 • fakultatywnie: decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, zawiadomienie o zakończeniu budowy, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub o braku tego planu,
 • rzut lokalu z planem i opisem lokalu,
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w nieruchomości.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową lokalu (najczęściej odpowiada ona umówionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i sposób rozliczenia ceny,
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy.

UMOWY ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • w przypadku reprezentowania przez prokurenta – jego dane z dowodu osobistego lub paszportu, wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa dla prokurenta od uprawnionych do reprezentacji członków Zarządu, odnośnie udzielenia umocowania do zbycia lub obciążenia lokalu,
 • dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. stary przydział lokalu mieszkalnego, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające komu przysługuje prawo do przedmiotowego lokalu wraz z opisem lokalu oraz o nie zaleganiu/zaleganiu w opłatach dotyczących lokalu,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stanowiące podstawę do założenia księgi wieczystej (jeżeli wniosek o jej założenie ma zostać złożony w umowie)
 • odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona dla przedmiotowego prawa do lokalu)
 • w przypadku gdy prawo do lokalu zostało nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia wspólności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenie lub zaświadczenie banku do ustanowienia hipotek,
 • zaświadczenie urzędu gminy o braku osób zameldowanych w lokalu.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową lokalu (najczęściej odpowiada ona umówionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i sposób rozliczenia ceny,
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy.

Polityka prywatności
Projekt i wykonanie strony Agencja Reklamowa CROSSTOWN